Upozorenje

Natječaj od 13. listopada 2019.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka,
Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
jednog/jedne suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistent u području društvenih znanosti, polju psihologija, grane razvojna psihologija (bez zaključivanja ugovora o radu).
 


 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ukoliko pristupnik ima takovu djelatnost) te prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija. Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Fakultet zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu. Učiteljski fakultet pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj natječaj.

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.